O Neškole

Postupy a hodnocení

Věříme v přirozenou touhu dětí se vzdělávat, proto nerozdělujeme a neposuzujeme edukační schopnosti dětí dle věku, zařazení do třídy či diagnózy. Děti a jejich studijní výkony hodnotíme individuálně a pouze proto, abychom je maximálně podpořili ve využití jejich vlastního potenciálu. Hodnocení je slovní, pravidelné a umožňuje vyjádření všech stran. Úspěšnost písemných úkolů je hodnocena procentuálně.

Všechny děti, které se chtějí vzdělávat, jsou námi přijímány bez rozdílu. Pojem inkluze neznáme. Všem dětem nastavujeme stejné podmínky, které je v realitě budoucího dospělého života neminou. Přesto se na každé jednotlivé dítě díváme jako na individuální osobnost a také tak přistupujeme k jeho vzdělávacím potřebám.

Stejně jako i v jiných školách i my občas řešíme konflikty. Mezi dětmi i mezi dospělými. Jakýkoliv náznak sociálně-patologického chování u dětí řešíme ihned a bez váhání s tím, že aktérům vše vysvětlíme. Vracíme jim zpětnou vazbu i s možným řešením a doporučením. Pečlivě reflektujeme plnění povinností, ale i přes to nevidíme důvody kohokoliv nutit do předpokládaných výkonů. Neakceptujeme ale dlouhodobé neplnění předem společně dohodnutých cílů bez vážných důvodů.

Zdroje vědění

Neškola není zapsána v rejstříku škol, ale své poslání bere zcela zodpovědně. Pro děti jsou primárními zdroji informací kromě průvodců a učitelů hlavně učebnice a pracovní sešity od vydavatelství TAKTIK. Pro výuku jazyků jsou to učebnice FUN PARK, PROJECT a RADUGA. Kromě těchto základních zdrojů mají děti k dispozici obsáhlou odbornou i volnočasovou Knihovnu Akademie krizového řízení a managementu s. r. o., která obsahuje nespočet odborných i naučných publikací, vhodných ke studiu či práci na projektech. Děti mají ke své práci také k dispozici tablety, interaktivní tabuli s dataprojektorem a další moderní technologie, které vhodným způsobem podporují projektovou výuku.

Budoucnost

Spoluvytváříme budoucí systém vzdělávání, který se v Českých zemích významně nezměnil od zavedení povinné školní docházky. Teoretické základy Neškoly čerpají také ze spolupráce s vysokými školami. I když Neškola není fakultní základní školou, probíhá zde ověřování hypotéz a cíleně vznikají studijní materiály, které chceme později nabízet i pro vzdělávání v širším poli působnosti na vzdělávacích institucích nejen v České republice.

Jako komunitní škole nám prioritně nejde o získání vnějšího financování. Chceme si zachovat svoji nezávislost na systému a nesmyslných požadavcích, které závislost na systému často provází. Věříme, že komunita, je-li dostatečně velká a soudržná, sama dokáže Neškolu dostatečně ufinancovat a pro děti tak čerpat výhody plynoucí ze společného úsilí. Společně s rodiči a přáteli z komunity vytváříme pro děti lepší místo pro jejich efektivní rozvoj.

Co dětem nabízíme?

Rodinnou atmosféru

Při rozvíjení sociálně emočního učení a dosahování přiměřených úspěchů ve vzdělávání maximálně podporujeme pocit jistoty a bezpečí po všech stránkách a ve všech činnostech. Děti máme neustále nablízku a komunikuje s nimi i mimo výuku. My všichni včetně průvodců jsme otevření k jejich sdělení a aktivně se zajímáme o jejich život.  


Domácí stravu

Vaříme si sami, a proto přesně víme, co děti jí. Naše zkušené kuchařky připravují každý den domácí chutná jídla z převážně lokálních surovin. Část základních potravin si dokonce pěstujeme či vyrábíme sami. Například si pečeme domácí kváskový chléb. Děti si samy připravují svačiny a podílí se i na úklidu. Porce si určují děti samy a mohou si vybrat i vlastní kombinace jídel a příloh.

Lego hernu

Zábavné učení skrze stavění lega podporuje u dětí schopnost řešit problémy, rozvíjet jejich smysl pro poznávání mechanického fungování modelů a dává jim příležitost kreativně se vyjadřovat. Rozvíjí měkké dovednosti, např. trpělivost, skupinovou kooperaci a komunikaci během práce na projektu. Navíc práce na projektu rozvíjí cílenou vytrvalost dětí a učí je sebevědomí. Je přínosem také pro rozvoj jemné motoriky, koncentrace, kreativity a logického myšlení.

Odbornou knihovnu

Naše knihovna obsahuje více než 3 000 odborných titulů a dalších více než 1 000 knih vhodných k volnočasové četbě. Děti si mohou půjčit encyklopedie, naučné i cizojazyčné slovníky a další zajímavé knihy včetně titulů k doporučené četbě. K dispozici mají také E-knihy a Audioknihy.

Relaxační místnost

Při učení je podstatný také odpočinek a to hlavně pro udržení výkonnosti a schopnosti soustředění se. Dětem se lépe učí, když se cítí dobře, než když jsou unavené nebo ve stresu. Nedostatek odpočinku má na děti negativní důsledky, protože více zapomínají a dělají chyby a také bývají podrážděné. Odpočinek dítěte v naší relaxační místnosti s možností terapie tmou a aromaterapie jim pomáhá odstranit únavu.

Interaktivní tabuli

Stala se již standartní výbavou všech moderních základních škol a i my známe její výhody. Učivo lze lépe vizualizovat, je možné využívat animace, přesouvat objekty, uplatňuje se zásada názornosti. Již vytvořené materiály lze využívat opakovaně, lze je snadno upravit. Děti se aktivně zapojí a jsou motivovány, lépe udrží pozornost, také si při práci s tabulí rozvíjí informační a počítačovou gramotnost, která je pro dnešní život nezbytností. 

Multimediální studio

Díky naší spolupráci s profesionálními herci a odborníky na audio a video, se mohou děti naučit využívat i naše profesionálně vybavené prostory s nadčasovou technologií. Stejně tak se mohou inspirovat a získat odborné znalosti a zkušenosti, jak komunikovat se svým okolím za pomoci audiovizuálních děl nejen na sociálních sítích.

Neomezený tým pedagogů 

Nejsme limitováni pracovními úvazky, trvalými závazky ani presenční výukou. Můžeme využít služeb jakéhokoli učitele či odborníka z Uherského Hradiště nebo i online. Děti tak mohou získat znalosti od lidí, kteří dokáží informace předat maximálně efektivně a mohou si samy vybrat, kdo jim bude vysvětlovat danou látku.

Absenci školního zvonku

Školní zvonění rozdělující aktivní práci od odpočinku, vede ke ztrátě motivace a probouzí v dětech touhu po konci úkolu či rovnou konci výuky. Neškola reflektuje potřeby dětí, a proto si přestávku mohou udělat kdykoliv potřebují. Průvodci také pravidelně zařazují pohybové aktivity venku i vevnitř, aby zmírnili napětí, které se v dětech přirozeně hromadí po delší době v soustředění a výkonu.

Kontext reálného života

Neškola dětem každodenně ukazuje kontext reálného života a všeho, co je může v budoucnu potkat. Všechny obtíže a nástrahy dětem vysvětlujeme a dáváme je do ekonomických, společenských a právních souvislostí. Děti u nás netráví svůj čas v umělé bublině. Naopak je učíme novým kompetencím, které je v dospělosti neminou.  

Výhody za splněné úkoly

Pokud neškolák dostane domácí úkol, je to zpravidla kvůli tomu, že je mu nabídnuta určitá výhoda. Děti se u nás učí, že nic není zadarmo. Všechny domácí úkoly v Neškole jsou dobrovolné. Motivaci u dětí hledáme na základě pozitivní stimulace, ne strachu, jako je to obvyklé u běžných základních škol.

Respekt a nastavené hranice

Respektujeme děti. Jejich život i názor nás zajímá. Máme pevně nastavené hranice a učíme děti je chápat a přirozeně dodržovat. V Neškole toto není jen fráze, ale každodenní život. To, co se řekne, u nás platí. To samé očekáváme od druhých.

Neškolu Jarošov, podporu pro domškoláky, provozuje Lepší budoucnost, z.s. IČ 041 18 871
Založeno v roce 2021
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!