Otázky a odpovědi

Co je třeba vědět, než nás navštívíte

Co to znamená domškolák

Domácí vzdělávání je zlidovělý název pro individuální vzdělávání definované školským zákonem. Jedná se o plnění povinné školní docházky na 1. a 2. stupni základní školy bez pravidelného denního docházení žáka do základní školy. Tento alternativní způsob vzdělávání, které se od dalších alternativních i jakýchkoliv jiných škol odlišuje tím, že děti jsou po většinu doby vyučovány v domácím prostředí a jejich hlavní vzdělavatelé jsou jejich vlastní rodiče nebo jimi pověřené osoby. Podmínky pro povolení, průběh a zrušení individuálního vzdělávání na prvním a druhém stupni základní školy, včetně hodnocení individuálně vzdělávaných dětí jsou stanoveny v § 41 školského zákona ve znění účinném od 1. 9. 2016. Individuální vzdělávání může umožnit každá základní škola. Je třeba zdůraznit, že podle školského zákona individuálně vzdělávané dítě koná za každé pololetí pouze zkoušky z příslušného učiva, a to ve své kmenové škole.

Jak se stát domškolákem

Současná legislativní úprava umožňuje individuální vzdělávání na 1. i na 2. stupni základní školy, a to podle § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 9. 2016.

Musí být splněno následující:

  • Dítě je zapsáno ke vzdělávání v základní škole, která má udělenu akreditaci ministerstva školství. Všechna akreditovaná školská zařízení můžete najít na stránkách ministerstva školství.
  • Osoba, která bude dítě vzdělávat, splňuje předepsané nároky na dosažený stupeň vzdělání. Pro první stupeň to je dokončené středoškolské vzdělání s maturitou, pro druhý stupeň potom vysokoškolské vzdělání. Pokud tyto náležitosti jako osoba vzdělavatele nesplňujete, můžete si sami zvolit garanta vzdělávání, který potřebným dosaženým stupněm vzdělání disponuje. Může to být v podstatě kdokoliv.
  • Máte vyjádření školského poradenského zařízení. Nejčastěji vyjádření k individuálnímu vzdělávání z pedagogicko-psychologické poradny (PPP). Vyšetření tedy není potřeba. 
  • Obdrželi jste souhlasné vyjádření ředitele školy. O povolení či zamítnutí individuálního vzdělávání rozhoduje ředitel školy, ve které je vaše dítě zapsáno k povinné školní docházce. Každá škola tak má zákonnou možnost domácí vzdělávání povolit. Doporučujeme vybírat takovou školu, která má s individuálním vzděláváním zkušenosti. Můžete se tak předem na všem dohodnout a měli byste být předem informováni o tom, jak bude probíhat pravidelné přezkoušení. Forma přezkoušení je totiž také plně v kompetenci ředitele školy.

Jak funguje komunita

Komunita je pro Neškolu alfa a omega. Vztah rodiče, dítěte a školy je hlavní prvek celého úspěchu. Bez významné spolupráce rodiče se školou se nemůže dítě profilovat, posunovat a správně vzdělávat. Potřebujeme znát nastavení rodiny a cíle kladené na dítě, aby mu Neškola mohla tyto cíle pomáhat naplňovat. Plnění cílů je třeba pravidelně konzultovat s rodiči, a také dávat zpětnou vazbu rodičům i samotným dětem.

Neškola aktivně vede rodiče ke spolupráci v komunitě. Na základě předchozí domluvy se mohou všichni zapojit do činností spjatých s výukou, výlety, přednáškami, workshopy nebo třeba pomoci s úklidem, opravami či přípravou různorodých komunitních akcí. Rodiče mohou pomáhat také věcnými dary v podobě výtvarných potřeb nebo třeba produkty ze své zahrady. Forma spolupráce je takřka neomezená a opravdové přátelské vztahy, které při takové spolupráci přirozeně vznikají, jsou v životě to nejcennější, co máme.

Jak pomáháme dětem v jejich rozvoji

Na základě komunikace s rodičem i samotným dítětem víme jakou činnost chce v budoucnu vykonávat. Tím, že jsou děti vedeny k samostatnosti a aktivnímu hledání řešení, jsou nuceny více komunikovat napříč celým spektrem situací, a tím jsou systematicky připravovány získat informace z relevantních zdrojů a obhájit své myšlenky a postoje.

Neškola není pro unschoolery

Unschooling znamená, že děti nechodí do školy, ani nejsou vzdělávané doma. Děti se prostě učí to, co je právě zajímá a nikdo je nenutí, aby se učily věci, které je nezajímají. Lidé, kteří praktikují unschooling věří, že děti by si svůj vzdělávací proces měly řídit samy a že mají právo vybrat si, co je zajímá. V Neškole věříme taktéž, že učení si mohou děti řídit samy a že má být výsledkem dohody nikoli diktátu. Uvědomujeme si ale také, že děti musí být v první řadě konkurenceschopné. Tedy mohou mít pod kontrolou co, kdy a jak se budou učit, mohou se více zaměřit na věci, které je baví, ale musí plně využívat svůj čas v Neškole a pracovat na předem společně dohodnutých cílech.

Jakékoliv další otázky vám rádi zodpovíme osobně.

Neškolu Jarošov, podporu pro domškoláky, provozuje Lepší budoucnost, z.s. IČ 041 18 871
Založeno v roce 2021
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!